Рекламни тарифи избори 2017

  

ТАРИФА
за предизборна кампания
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017

* Представяне / интервю на живо в студиото или на запис 295 лв.
/до 15 мин. разделени с 3 музикални изпълнения/ + 3 безплатни анонса

* Диспут между представители на партиите, 60 мин. 590 лв
+ 4 безплатни анонса /Сумата е за всяка партия участник в диспута/

* Репортаж/информация (до 2 минути) 190 лв.
+ 2 повторения на части от тях

РЕКЛАМНИ СПОТОВЕ

Спот до 30 сек.: 6.90 лв./изл.
Спот до 15 сек.: - 20 %
до 60 сек.: + 100 %
Над 100 изл. отстъпка 10%

ИЗГОТВЯНЕ НА РЕКЛАМЕН КЛИП: 99 лв., до 24 часа

РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТ банер+линк, Специално предложение!

www.radio-folk.com, + www.bgbeach.info

  • 300x250 пиксела 160 лв./месец

  • 970 x 90 пиксела 250 лв./месец

  • 468 x 60 пиксела 99 лв./месец

РЕКЛАМА ЧРЕЗ RDS ТЕКСТ 590 лв./месец Специално предложение!  

ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 26 март 2017 г.

С указ № 59/2017 г., считано от 27.01.2017 г., Президентът Румен Радев разпуска 43-

ото Народно събрание и насрочва избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

За доставчиците на медийни услуги:

 Кандидат за народен представител може да бъде регистриран от партия,

коалиция или инициативен комитет.

 В Сметната палата се създава единен публичен регистър на партиите,

коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в съответния

вид избор.

 Начало на предизборната кампания: 24 февруари 2017 г. (30 дни преди

изборния ден)

 Край на предизборната кампания приключва: в 24,00 ч. на 24 март 2017 г.

 Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния

ден.

 Доставчиците на медийни услуги може да отразяват платено и безплатно

предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети,

регистрирали кандидати.

Условия и цени

 Печатните медии, онлайн новинарските услуги и търговските електронни медии

предоставят на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали

кандидати, възможност за платено отразяване на предизборната им кампания

при едни и същи условия и цени.

 Условията и редът за отразяване на предизборната кампания, както и

тарифите се обявяват от доставчиците на медийни услуги както следва:

 Печатните медии и онлайн новинарски услуги обявяват условията и редът за

отразяване на предизборната кампания и своите тарифи на интернет

страницата си не по-късно от 40 дни преди изборния ден (13.02.2017 г.) и ги

изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна

комисия.

 Търговските електронни медии с национален обхват обявяват условията и

редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания и

тарифите си на интернет страниците си не по-късно от 40 дни преди

изборния ден (13.02.2017 г.). Условията, редът и тарифите се изпращат на

Сметната палата и на Централната избирателна комисия не по-късно от

24.02.2017 г. (откриване на предизборната кампания).

 Търговските електронни медии с регионален и местен обхват обявяват

условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната

кампания и тарифите си на интернет страниците си не по-късно от 40 дни

преди изборния ден (13.02.2017 г.) Условията, редът и тарифите се изпращат

на Сметната палата и на районните избирателни комисии не по-късно от

24.02.2017 г. (откриване на предизборната кампания).

 Заплащането се извършва предварително при печатните медии, онлайн

новинарските услуги и търговските електронни медии.

 Цените не може да надвишават средните пазарни цени за търговска

реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната

кампания. (в АБРО сме на мнение, че под „средни пазарни цени“

законодателят има предвид средните пазарни цени на всеки отделен доставчик

на медийни услуги през последните 6 месеца преди началото на

предизборната кампания).

2

 За печатните и онлайн медиите е предвидена имуществена санкция от 2000 до

5000 лв. /при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв./ за нарушаване на

тези четири изисквания – едни и същи условия и цени; обявяване в интернет и

изпращане на Сметна палата и ЦИК и предварително заплащане.

 За търговските електронни медии е предвидена имуществена санкция от 2000

до 5000 лв. /при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв./ за нарушение на

задължението цените да не надвишават средните пазарни цени за търговска

реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната

кампания.

Обявяване в интернет на информацията за сключените договори

 Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет

страниците си информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори,

сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали

кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания,

включително ако договорът е сключен с посредник.

 Информацията за възмездните и безвъзмездните договори, обявявана от

доставчиците на медийни услуги, съдържа данни за:

1. партията, коалицията или инициативния комитет;

2. предмета на договора;

3. срока на договора;

4. програмата, в която ще се излъчват договорените форми / печатните медии

и онлайн новинарските услуги, в които ще се разпространяват договорените

форми;

5. общата стойност в лева без ДДС за възмездните договори.

Информацията се публикува и когато договорът е сключен с посредник.

 Информацията се публикува на интернет страниците на доставчиците на

медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор

и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

 За нарушение се налага санкция от 2000 до 5000 лв. /при повторно

нарушение – от 5000 до 10 000 лв./

Предоставяне на информация (отчет) на Сметната палата след изборния

ден:

 В срок от 30 работни дни след изборния ден доставчиците на медийни услуги

(в това число и печатни, електронни медии и онлайн новинарски услуги),

социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване

на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и

електронен носител информация за предоставените услуги на партиите,

коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по

образец, утвърден от Сметната палата, и се публикува на интернет страницата

й.

Агитационни материали

 Предизборна агитация е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат,

партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори.

Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху

предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация

по смисъла на кодекса.

3

 Не се допуска извършването на предизборна агитация от служители на

вероизповеданията. Не са предизборна агитация извършването на религиозни

обреди.

 Предизборната кампания се води на български език.

 На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име е.

 Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и

продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-

малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е

разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази

информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

 Забранено е използването на агитационни материали, които накърняват

добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

 В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето

на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или

изображения.

 При публикуване, излъчване и разпространение на платени форми на

отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги

отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа

надпис или звуково съобщение, че материалът е платен. За нарушаване на

това правило Изборният кодекс предвижда глоба от 1000 до 3000 лв. Когато

нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 3000 до 10 000 лв.

 Времето, предоставено от търговските електронни медии за платени форми на

отразяване на предизборната кампания, не се включва в ограничението по чл.

89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.

 В търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения в

полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен

комитет или кандидат.

Право на отговор на отговор в електронните медии:

 В електронните медии, правото на отговор се реализира съгласно чл. 18 от

ЗРТ;

 Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на

кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или

инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от

Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или

телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след

излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар.

Публикуване на отговор в печатни медии и онлайн новинарски услуги

 Печатните медии и онлайн новинарските услуги, публикували материал,

накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което

представлява партията, коалицията или инициативния комитет, са длъжни

незабавно след получаването на отговор да го публикуват.

Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер,

вид и формат шрифт и без коментар. Отговорът се публикува безплатно

до обема на материала, на който отговаря.

 Право на отговор се публикува и когато от публикувания материал са

засегнати държавни или местни органи.

Социологически проучвания

 Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не

може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния

ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

4

Резултатите от социологическите проучвания се оповестяват след 20,00 ч. на

изборния ден.

 Всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на

социологически проучвания по повод на изборите трябва да съдържа и

информация за възложителя на допитването или проучването, за

организацията, извършила допитването или проучването, и за

източниците на финансирането му.

 Информацията се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови

материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на

сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали,

излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в

началото и веднъж в края на материала или представянето. Прилага се и за

самите агитационни материали, които се позовават на резултати от проучване.

Средства за медийни пакети:

 При произвеждането на избори за народни представители държавата

предоставя на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали

кандидати, средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв. Партиите, които

имат право на държавна субсидия не получават средства. Коалициите, в които

участват партии с право на държавна субсидия, получават средства за

медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в

коалицията, които нямат право на държавна субсидия.

 Средствата за медийни пакети са от държавния бюджет и се използват за

заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната

кампания чрез доставчиците на медийни услуги. Плащането се извършва от

ЦИК по ред, определен от ЦИК, съгласувано с министерството на финансите.

В цените не е включен ДДС.

91.6 Фолк радио – Чуйте българското!
Бургас, Айтос, Карнобат, Поморие, Несебър, Созопол, Царево, Ахтопол, Малко Търново