Премини към основното съдържание

„Гларус Р“ ООД започна изпълнението на проект  за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

„Гларус Р“ ООД започна изпълнението на проект “Преодоляване недостига на средства и
липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по
процедура BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Периодът на изпълнение на проекта е от 27.7. до 27.10.2020 г.
Цялата процедура по кандидатстване, комуникация и отчитане на проекта е онлайн чрез
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България
(ИСУН), което спестява много време и усилия и на бенефициентите, и на Управляващия орган.
Проектът е на стойност 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално
съфинансиране и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Той
включва финансиране на текущи разходи за суровини, материали, консумативи и външни
услуги, което ще подпомогне фирмата при възстановяването на нормалната работа заради
мерките. Очакваните резултати от подкрепата са постигане на положителен ефект за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на
работни места.

------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------

Проект  BG16RFOP002-2.073-1320,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.